Disclaimer

Ondanks de zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van de site van www.kinderenaanboord.nl besteden, is het mogelijk dat de informatie die op deze site wordt gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is. De informatie op de site www.kinderenaanboord.nl wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Een bezoeker van de site www.kinderenaanboord.nl mag geen auteursrechtelijke beschermde werken of andere in deze site opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van de redactie van kinderenaanboord.nl.

Wij kunnen er niet voor instaan dat de informatie op de site www.kinderenaanboord.nl geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site www.kinderenaanboord.nl.

Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van de site www.kinderenaanboord.nl verkregen is.


Share/Bookmark